Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลสำคัญและเราคือใคร
บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด www.monogps.com เป็นผู้ให้บริการระบบติดตามรถยนต์ด้วย จีพีเอส และ เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดความมุ่งมั่นของบริษัทฯต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา ("ผู้ใช้บริการ" หรือ "คุณ") และ วิธีที่เราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด และยอมรับนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้อย่างชัดเจน คุณรับทราบว่า คุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา
เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ และ จะดำเนินการเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้กับเราเท่านั้น ตามกฎหมายที่ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินงาน ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป และกฎหมายการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับในระดับประเทศตามที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวและตามกฎหมายต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกคุณ ทางบริษัทจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น เพศ (Sex), อายุ (Gender), ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address), อีเมล์แอดเดรส (Email Address), ชื่อ (Name), ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address), รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือข้อมูลการติดต่อด้านอื่นๆทีมี เป็นต้น นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการบริษัทฯจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)
2. ข้อมูลที่เชื่อมโยงของคุณ เช่น จุด ตำแหน่ง พิกัด บนแผนที่ รวมถึงรายชื่อ และ ข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าของคุณ
3. บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจาก เว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว
1. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของคุณในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย
2. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ ของบริษัทฯ เท่านั้น
3. บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ ข้อมูลที่เชื่อมโยงของลูกค้าของคุณที่ บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
4. ในกรณีที่ บริษัทฯ ได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ บริษัทฯ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก บริษัทฯ ก็ได้ โดยเพียงแต่คุณกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทาง อีเมล์แอดเดรส (Email Address)

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทฯ จึง ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่าง ยิ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้า รหัสลับข้อมูลดังกล่าว
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จะบันทึกสิ่งต่างๆ เช่น การกำหนดลักษณะและการตั้งค่าของคุณ ช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด และเรายังใช้คุกกี้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองหรือการพัฒนาใหม่ๆ ที่เราทดสอบเพื่อติดตามวิธีการที่คุณใช้บริการของเรา และตรวจสอบว่าสิ่งเหล่านั้นมีประสิทธิผลหรือไม่
การใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อประโยชน์ของการใช้งานอย่างไร
“คุกกี้ ” คือ ข้อมูลที่ บริษัทฯ ส่ง ไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป

หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ บริษัทฯ ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ อาจ ทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วง หน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ (ของหน่วยงาน)

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ บริษัทฯ
ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัทฯ ต่อไป โดยคุณสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด
เลขที่ 88/244 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ office : 038-118-681
โทรสาร (Fax) : 038-118-682
มือถือ 088-002-8669 ถึง 70
e-mail : admin@monogps.com
Web site : www.monogps.com