CMMS

CMMS : Computing Maintenance Management System เป็นโปรแกรมบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงที่เชื่องโยงจากข้อมูลของรถ เพื่อช่วยลดต้นทุนของการบริหารงาน Logistics ทั้งขนาดเล็กและ ใหญ่
cmss1
รายการรถที่อยู่ในรายการงานซ่อมบำรุง
cmss2
โปรแกรมแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง
cmss3
โปรแกรมบริหารงานชิ้นส่วนอะไหล่