GPS Tracking system

เป็นโปแกรมที่พัฒนาบน web base application ไม่ต้องลงโปรแกรม ใช้งานไม่จำกัด ผู้เข้าใช้งาน ใช้งานง่าย พร้อมรายงาน การเดินทางของรถ ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงรายละเอียดพฤติกรรมคนขับ และรวมถึงการเติมน้ำมัน และทุจริต อีกทั้งตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ตรงจุดด้วย Software integration Solution กับกล่องเดิม ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
GPSTRACKINGโปรแกรม Real Time tracking เพื่อทราบตำแหน่งที่อยุ่รถปัจจุบัน
realtimetracking
กราฟแสดง ระดับน้ำมัน และ ความเร็ว
GPSTRACKING2
แสดงเส้นทางที่รถวิ่งพร้อมสถานะความเร็วรถด้วยสีที่แตกต่างในแต่ละช่วงความเร็ว
Report New
software_report
ตัวอย่างรายงานการเติมน้ำมัน
GPSTRACKING3
ฟังก์ชั่นการขอเส้นทางเพื่อช่วยในวางแผนการเดินรถ